Comparison of occurence lactic acid bacteria in chosen yogurts

Authors

  • Libuša Lengyelova Department of Botany and Genetics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia
  • Dagmar Kozelová Department of Food Hygiene and Food Safety, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia
  • Ľudmila Trstenovičová Elementary and infant school, Uľany nad Žitavou, Hlavná 199, 941 03 Uľany nad Žitavou, Slovakia
  • Silvia Pinterová Elementary and infant school, Uľany nad Žitavou, Hlavná 199, 941 03 Uľany nad Žitavou, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.5219/31

Keywords:

yogurt, lactic acid bacteria, Streptococcus thermophillus, Lactobacillus bulgaricus

Abstract

The yogurt is healthy food, which contains at least 100 million cultures per gram. Probiotic bacteria have been proven to reduce the effects of some gastrointestinal problems, probiotics can greatly reduce lactose intolerance, have also been proven to prevent colon cancers, there are also a natural immune system booster. In our research we detected numbers of lactid acid bacteria in yogurts in slovak market. There were classical yogurts, yogurts with probiotics, yogurts with fat and non fat. We numbered lactid acid bacteria from and after expiration, in agars MRS and Lee´s. In examined yogurts we detected from expiration from 78.107  to 169.107  and after expiration from 59.107 to 133.10lactic acid bacteria in 1 ml of yogurt. In agreement with Food Codex of SR (2010) of rules all these yogurts satisfy number of lactid acid bacteria.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ASZTALOS, C. 2009. Výskyt mliečnych baktérií v jogurtoch a ich význam vo výžive. Diplomová práca. Nitra: UKF, 2009, 64 p.

AXELSON, L. 1998. Lactic acid bacteria: classification and physiology. In: Salminen S, Von Wright A (eds) Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects. Marcel Dekker, New York, 1998, p. 1-71.

BOBKOVÁ, A., ZELEŇÁKOVÁ, L., LOPAŠOVSKÝ, Ľ., PAVELKOVÁ, A., ŽIDEK, R., BOBKO, M. 2008. Hodnotenie mikrobiologickej kvality smotanových jogurtov. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra : SPU, 2008, p. 33-38, ISBN 978-80-552-0027-9.

CORRAL, J. M., BAŇUELOS, O., ADRIO, J. L., VELASCO, J. 2006. Cloning and characterization of a ß-galactosidase encoding region in Lactobacillus coryniformis CECT 5711. In Applied Microbiology and Biotechnology. vol. 73, 2006, no. 3, p. 640-646. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-006-0510-7

https://doi.org/ 10.1007/s00253-006-0510-7

ČAPLA, J., ZAJÁC, P., VIETORIS, V., BAJZÍK, P. 2010. New methodologies for biofilms control in food industry. In Potravinarstvo, vol. 4, no. 3, p. 10-13, ISSN 1338-0230. DOI: https://doi.org/10.5219/17

https://doi.org/ 10.5219/17

DRÁBEKOVÁ, J., LENGYELOVÁ, L. 2004. Jogurt ako súčasť zdravej výživy. In Zborník z vedecko-metodickej konferencie Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. FPV UKF Nitra, 2004, Edícia Prírodovedec č.143, ISBN 80-8050-739-2, p. 65-70.

DRBOHLAV, J. 2000. Mikroflora s dieteticko-ochrannými vlastnosťami v mléčných výrobcích. InZpravodaj - mlékařské listy, 2000, p. 16-18.

FULLER, R. 1989. Probiotics in man and animals. In J Appl Bacteriol, vol. 66, 1989, no. 5, p. 365-378. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1989.tb05105.x

GOLIAN, J. 1998. Ochorenia z potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998, 123 p., ISBN 80-7123-519-5.

GUEQUIM-KANA, E. B., OLOKE, J. K., LATEEF, A., ZEBAZE-KANA, M. G. 2007. Novel optimal temperature profile for acidification process of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus in yoghurt fermentation using artificial neural network and genetic algorithm. In Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, vol. 34, 2007, no. 7, p. 491-496. DOI: https://doi.org/10.1007/s10295-007-0220-x

https://doi.org/ 10.1007/s10295-007-0220-x

PMid: 17476540

HERIAN, K. 2001. Problematika zabezpečovania kvality výroby mliečnych výrobkov. In Hygiena alimentorum XXII: Mlieko a mliečne výrobky na začiatku nového milénia. Zborník prednášok a posterov. Košice : UVL 2001. p. 23-28. DOI: https://doi.org/10.1097/00132981-200106000-00024

HORNÍK, A. 1996. Špeciálna mikrobiológia. Nitra: VŠP, 1996, 72 p., ISBN 80-7137-301-X. DOI: https://doi.org/10.1016/0096-3003(96)90019-3

JAMRICHOVÁ, S. 1998. Fermentované výrobky s probiotickými kultúrami - výživa, legislatíva, technológia. In Mliekarstvo, vol. 29, 1998, no. 2, p. 24-27.

JOHNS, P., PEREIRA, S. L., LEONARD, A. E., MUKERJI, P.,. SHALWITZ, R. A., DOWLATI, L., PHILLIPS, R. R., BERGANA, M. S., HOLTON, J. D., DAS, T. 2007. Cytoprotective Agent inLactobacillus bulgaricus Extracts. In Current Microbiology, vol. 54, no. 2, p. 131-135, ISSN 1432-0991. DOI: https://doi.org/10.1007/s00284-006-0256-6

https://doi.org/ 10.1007/s00284-006-0256-6

PMid: 17211541

KAČÁNIOVÁ, M., ANGELOVIČOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, I., POCHOP, J., LIPTAJOVÁ, D., KLIMENT, M., KUNOVÁ, S. 2010. Preživateľnosť baktérií v probiotických tyčinkách. In Potravinarstvo, vol. 4, no. 2, p. 402-409, ISSN 1337-0960.

LEE, Y. K., SALMINEN, S. 1995. The coming of age probiotics. In Trends in Food Science & Technology, vol. 6, 1995, no. 7, p. 241-244. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924-2244(00)89085-8

https://doi.org/ 10.1186/1475-2891-6-15.

LOPAŠOVSKÝ, Ľ., KUŠNIEROVÁ, M., BAŠNÁKOVÁ, M., ZELEŇÁKOVÁ, L., BOBKOVÁ, A., ANGELOVIČOVÁ, M., KOZELOVÁ, D. 2009. Porovnanie screeningovej metódy 3MTMPetrifilmTM a klasickej platňovej metódy pri mikrobiologickom vyšetrení zmrzlín. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat [elektronický dokument] : zborník prác z 2. vedeckého kongresu, Bratislava, 27.-29.10.2009. Bratislava : MP SR, p. 80.

NEU, J., CAICEDO, R. 2005. Probiotics: Protecting the intestinal ecosystem? In J Pediatr.vol. 147, 2005, no. 2, p. 143-146. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.05.033

PMid: 16126038

O'SULLIVAN, D. J. 2001. Screening of intestinal microflora for effective probiotic bacteria. In J Agric Food Chem., vol. 49, 2001, no. 4, p. 1751-1760. DOI: https://doi.org/10.1021/jf0012244

PMid: 11308322

PÁLENÍKOVÁ, D. 2009. Zisťovanie počtu mliečnych baktérií v probiotických jogurtoch. Diplomová práca. Nitra: UKF, 2009, 60 p.

PETROF, E. O., KOJIMA, K., ROPELESKI, M. J., MUSCH, M. W., TAO, Y., DE SIMONE, C., CHANG, E. B. 2004. Probiotics inhibit nuclear factor-κB and induce heat shock proteins in colonic epithelial cells through proteasome inhibition. InGasteroenterology. vol. 127, 2004, no. 5, p. 1474-1487. DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2004.09.001

PMid: 15521016

POTRAVINOVÝ KÓDEX SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2006. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.

SALUSTIANO, V. C., ANDRADE, N., BRANDA, O. 2004. Microbiological Aspects of milk processing plant. In Journal of Food Safety, vol. 24, 2004, no. 3, p. 160-166. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2004.tb00382.x

SAXELIN, M., TYNKKYNEN, S., MATTILA-SANDHOLM, T., DE VOS, W. M. 2005. Probiotic and other functional microbes: From markets to mechanisms. In Curr Opin Biotechnol, vol. 16, 2005, no. 2, p. 204-211. DOI: https://doi.org/10.1016/j.copbio.2005.02.003

PMid: 15831388

ZAHOOR, T., RAHMAN, S. U., FAROOQ, U. 2003. Viability of Lactobacillus bulgaricus as Yoghurt Culture Under Different Preservation Methods. InInternational Journal of Agriculture and Biolog, vol. 5, 2003, no. 1, p. 46-48.

ZAJÁC, P., ČAPLA, J. 2010. Prehľad výskytu rezíduí inhibičných látok v surovom kravskom mlieku v Slovenskej republike za roky 2001 až 2009. In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 24.- 25. marec 2010. Nitra : SPU, p. 199-200. ISBN 978-80-552-0350-8.

ZAJÁC, P., GOLIAN, J., NOVÁKOVÁ, R. 2007. Vplyv zvýšeného počtu somatických buniek na zdravotnú neškodnosť surového kravského mlieka. In Potravinarstvo, vol. 1, no. 1, p. 10-15, ISSN 1337-0960,

ZELEŇÁKOVÁ, L., GOLIAN, J. 2008. Aplikácia ELISA testov na detekciu falšovania mlieka a syrov. Nitra : SPU, 2008, 98 p., ISBN 978-80-552-0075-0.

ZELEŇÁKOVÁ, L., GOLIAN, J. ZAJÁC, P. 2008. Application of ELISA tests for the detection of goat milk in shep milk. In Milchwissenschaft. vol. 63, 2008, no. 2, p. 137-141, ISSN 0026-3788.

Downloads

Published

2010-11-13

How to Cite

Lengyelova, L. ., Kozelová, D. ., Trstenovičová, Ľudmila ., & Pinterová, S. . (2010). Comparison of occurence lactic acid bacteria in chosen yogurts. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(4), 38–43. https://doi.org/10.5219/31

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>