The microbiological load of sheep milk from primary production to its processing

Authors

  • Milan Vasiľ Univerzita veterinárskeho lekárstva, Ústav chovu zvierat, Komenského 73, 040 01 Košice, Tel.: 055/2982630
  • Juraj Elečko Univerzita veterinárskeho lekárstva, Ústav chovu zvierat, Laboratórium produkcie a hygieny mliečnej žľazy, Komenského 73, 040 01 Košice, Tel.: 055/6337429
  • Zuzana Farkašová Univerzita veterinárskeho lekárstva, Ústav chovu zvierat, Komenského 73, 040 01 Košice

DOI:

https://doi.org/10.5219/58

Keywords:

raw sheep milk, traditional hand milking, Staphylococcus aureus, dairy processing of milk

Abstract

In the breeding with the average number of 220 sheep (zošľachtená valaška) with traditional hand milking in the Eastern Slovakia the microbiological load of milk during the process of primary production, transport, before and after pasteurisation as well as during dairy processing to cheese curd was observed. The results in three seasons were compared to those obtained at finishing of milking in the season before.

The microbiological load of milk was observed using the bacteriological methods for determination of the presence of Staphylococcus sp. and other bacteria, and determination of the total number of staphylococci: a)  in milliliter of pool milk sample; b)  the transport control – smears from transport tank and determination of the total number of staphylococci in the tank milk sample; c) bacteriological examination of bulk tank milk in the dairy plant before and after pasteurisation, including examination of cheese curd.

After pasteurisation no staphylococci were recorded as in milk as in cheese.

Out of 112 strains of Staphylococcus aureus only four strain produced staphylococcal enterotoxins (SE), but in another 7 strains a gene for production of SE, type C was found.

The measures introduced during the following season led to the fact that total numbers of coagulase-positive staphylococci in milk within the process of primary production and transport did not exceed the limit permitted by legislation, and after pasteurisation of milk and cheese curd they were not found at all. 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

BECKER, K., ROTH, R., PETERS, G. 1998. Rapid and specific detection of toxigenic Staphylococcus aureus: Use of two multiplex PCR enzyme immunoassays for amplification n and hybridization of staphylococcal enterotoxin genes, exfoliative, toxin genes and toxic shock syndrome toxin 1 gene. InJournal of Clinical Microbiology, vol. 36, no. 9, p. 2548-2553. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.36.9.2548-2553.1998

DUDRIKOVÁ, E. 2001. SUROVÉ OVČIE MLIEKO A VÝROBKY Z NEHO Z POHĽADU LEGISLATÍVY A TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA. IN SLOVENSKÝ VETERINÁRSKY ČASOPIS, VOL. 26, 2001, NO. 5, P. 270-275.

HEESCHEN, W. N. 2003. Význam mikrobiologickej kontaminácie surového mlieka., In Mliekárstvo, vol. 34, 2003, no. 3, p. 33-35. DOI: https://doi.org/10.1097/00149078-200303150-00007

STN EN ISO 6888 – 1/A1 (56 0089) Stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov (Staphylococcus aureus a ďalšie druhy) v potravinách a krmivách. Časť 1: Metóda s použitím Bairdovho-Parkerovho agarového média. Zmena A 1., Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív, Doplnok č. 1/2004., Vestník MP SR, roč. 36, čiastka 11, 7. apríl 2004.

IDF 1981. Laboratory methods for use in mastitis work.International Dairy Federation Bulletin Brussels., IDF Document No. l32, 1981, 27 p.

IDF 1987. Bovine Mastitis – definition and Guidelines for diagnosis. International Dairy Federation Bulletin Brussels. IDF Document No. 211, 1987, 22 p.

ELEČKO, J., VASIĽ, M., FOTTA, M., KALINÁČOVÁ, V., SIKLENKA, P. 2004. Mastitídy oviec a kôz. In Slovenský chov, vol. 9, 2004, no. 2, p. 33-35.

POTRAVINOVÝ KÓDEX SR, 3. časť, hlava 6 (Výnos MP Slovenskej republiky a MZ SR z 9. septembra 2004 č. 2265/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka)., Vestník MP SR, 24/2004, 1.október 2004, p. 8 – 23.

ŠALGOVIČOVÁ, D., KRÍŽOVÁ, S., KOVÁČ, M. 2000. Správa o vyhodnotení kvality a mikrobiálnej kontaminácie v potravinách v SR za rok 1999., Bratislava, VÚP, 2000, 45 p.

VASIĽ, M., ELEČKO, J., SIKLENKA, P., FOTTA, M., KALINÁČOVÁ, V. 2004. Mikrobiologický pohľad na kvalitu ovčieho mlieka v prvovýrobe s rozdielnou technológiou dojenia., In Hygiena Alimentórum XXV, Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, UVL 2004, p. 299-302. ISBN 80–88985–99–4.

VASIĽ, M., ELEČKO, J., FOTTA, M. 2005. Observation of the microbiological load of sheep milk from primary production to its processing., In Agriculture, vol. 51, 2005, no. 11, pp. 00-00

VASIĽ, M., ELEČKO, J., FOTTA, M. 2008. Mikrobiálne a hygienické aspekty etiológie, diagnostiky a zdravotnej neškodnosti produkovaného mlieka. Záverečná správa projektuAPVT-20-025604 za obdobie rokov 2005 až 2008, UVL Košice, máj 2008, 192 p.

ZÁKON NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách z 27. júna 1995 DOI: https://doi.org/10.13182/FST95-A30371

Downloads

Published

2010-05-31

How to Cite

Vasiľ, M. ., Elečko, J. ., & Farkašová, Z. . (2010). The microbiological load of sheep milk from primary production to its processing. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(2), 75–80. https://doi.org/10.5219/58

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>