Influence of addition of oat and lentil on the content of the detected components in bread

Authors

  • Tatiana Bojňanská Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Storage and Processing of Raw Materials. Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovakia, Tel. 037 6414 703
  • Alena Vollmannová Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Chemistry. Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovakia
  • Helena Frančáková Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Storage and Processing of Raw Materials. Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.5219/42

Keywords:

bread product, addition, mineral component, heavy metal

Abstract

In this paper, the results obtained by bread products analysis made with the addition of oats and lentils, which increased its nutrition value are presented. Breads were prepared with addition of 10 %, 20 %, 30 %, 40 % and 50 % which were analyzed for Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb and Cd content. Prepared products were evaluated also from viewpoint of their technological and nutritional value. Use of oat in bread increased with the addition of a quantity of 50 % content of nutritionally significant elements such as Fe (3.2 times), Mn (3.13 times), Zn (2.23 times), Cu (2.01 times) and Cr (1.2 times). The addition of lentils increased particularly Cu content (3.55 times), Zn (2.96 times) and Mn (1.29 times). None of the samples showed exceeded maximum limit (1.0 mg.kg-1) for lead. Based on the analysis results it was confirmed, that the most problematic element in our soils and subsequently in the foodstuffs is cadmium. Exceeded values (< 0.1 mg.kg-1) were detected in 8 samples from 11, in finished products the values were within the limits ranging from 0.090 mg.kg-1 Cd to 0.180 mg.kg-1 Cd.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ANONYMUS 2008. Výsledky 16 ročného monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci. Dostupné na internete: [9.6.2008].

BENCKO, V., CIKRT, M., LENER, J. 1998. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha: Grada Publishing (2. vydanie), 1998, 288 p.

BOJŇANSKÁ, T., FIKSELOVÁ, M. 2009. Antioxidačný účinok a obsah rutínu v pšeničných chleboch s rozličným prídavkom pohánky (Antioxidant effect and rutin content of whead breads substitudet by different amount of buck wheat In Antioxidanty 2009 [elektronický zdroj] : zborník z I. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 6. máj 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, p. 19-25. ISBN 978-80-552-0209-9.

BOJŇANSKÁ, T., CHLEBO, P., GAŽAR, R., HORNA, A. 2009. Buckwheat enrichment bread production and its nutrition benefits. In European Journal of Plant Science and Biotechnology, Global Science Books, Volume 3, Special Issue 1, 2009, ISSN 1752-3842, ISBN 978-4-903313-42-9, p. 49-55.

COSANO, Z.G., LÓPEZ AMARO, M. A. 2003. Properties and determination of cadmium. Academic Press, Oxford, 2003, p. 733-745. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-12-227055-X/00142-5

EGYUDOVÁ, I., ŠTURDÍK, E. 2004. Heavy metals and pesticides in foods. In Nova Biotechnologica, 2004, 155-173.

JANUŠOVÁ, T., GÁLIKOVÁ, E., SZÁRAZOVÁ, M., DOSTÁL, A. 2004. Vybrané xenobiotiká vo výžive martinských medikov. InŽivotné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004, 368 p., ISBN 80-7159-146-7.

KLEIN, W. R., SNODGRASS, W. R. 2003. Heavy metal toxicology. Academic Press, Oxford, 2003, p. 3050-3056. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-12-227055-X/00588-5

LAHUČKÝ, L., VOLLMANNOVÁ, A., KULICH J., TOMÁŠ, J. 2001. Mobility of cadmium in various soil types / subtypes. In Journal of Central European Agriculture, vol. 2, 2001, no. 3-4, p. 235-240.

MARGITANOVÁ, E., VOLLMANNOVÁ A., KRÍŽOVÁ, L., SZABÓOVÁ, G., HARANGOZO, Ľ. 2007. Kumulácia rizikových kovov zrnom pseudocereálií. In Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo. vol. 3, no. 3 (2009), p. 51-54, ISSN 1338-0230.

MELICHERČÍK, M., MELICHERČÍKOVÁ, D. 1997. Bioanorganická chémia. Chemické prvky a ľudský organizmus. Bratislava: Príroda, 1997, 188 p. ISBN 80-70-01028-9.

SMOLDERS, E. 2004. Risk assessment of metals-cadmium as a case study. Dostupné na internete: http://www.ktbl.de/english/projects/aromis/smolders.pdf.

SZABOVÁ, T., LEŠČINSKÁ, M., GONDOVÁ, A. 1998. Heavy metal cumulation in crops after the sewage sludge application. InActa Montanistica Slovaca, vol. 3, 1998, no.4, p. 478 – 481.

TAKÁČ, P., KOZÁKOVÁ, Ľ., VAĽKOVÁ, M., ZELEŇÁK, F. 2008. Ťažké kovy v pôdach stredného Spiša. In Acta Montanistica Slovaca, vol. 13, 2008, no. 1, p. 82-86.

TOMÁŠ, J. 2002. Kontaminácia pôd v okolí chemického závodu Strážske z hľadiska obsahu ťažkých kovov. In Rizikové faktory potravového reťazca, Nitra: SPU, 2002, p.158-164, ISBN 80-8069-076-6.

Vestník MZ SR 1997 SOTO 1586/1997 z 28. apríla 1997, čiastka 7 – 8 „Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike“.

VOLLMANNOVÁ, A., LAHUČKÝ, L., TOMÁŠ, J., TÓTH, T. 2003. Liming of extremely acid soil with respect to input of some haevy metals into plants. In Acta fytotechnica et zootechnica, vol. 6, 2003, no. 2.

VOLLMANNOVÁ, A., TOMÁŠ, J., HARANGOZO, Ľ., LAHUČKÝ, L.2007. Príjem kadmia vybranými minoritnými plodinami využívanými na výrobu funkčných potravín vo vzťahu k obsahu celkových polyfenolov. In XXXVIII. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin [elektronický zdroj] : sborník příspěvků, Skalský Dvůr, 21.-23.5.2007. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. ISSN 1802-1433.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/3/2004 – 100, aktualizované výnosom č. 1907/2004-100 a č. 3372/2004-100.

Downloads

Published

2010-05-31

How to Cite

Bojňanská, T. ., Vollmannová, A. ., & Frančáková, H. . (2010). Influence of addition of oat and lentil on the content of the detected components in bread. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(2), 1–4. https://doi.org/10.5219/42

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>