1.
Zaritskyi R, Zhuk Y, Kovpak V, Derkach S, Masalovych Y, Mazur V, Cheverda I, Svyrydenko N, Drachuk I, Zhurenko V. Monitoring the spread of leptospirosis agent as one of the reasons of low-quality milk. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2023 Oct. 27 [cited 2024 Mar. 4];17:833-4. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1918