1.
Ustymenko I, Bal-Prylypko L, Nikolaenko M, Ivaniuta A, Tverezovska N, Chumachenko I, Pylypchuk O, Rozbytska T, Gruntovskyi M, Melnik V. Development of sour cream with vegetable oils using a food emulsion stabilised by an emulsifying complex. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2023 Mar. 1 [cited 2024 Feb. 26];17:159-6. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1849