1.
Bal-Prylypko L, Nikolaenko M, Volkhova T, Holembovska N, Tyshchenko L, Ivaniuta A, Israelian V, Menchynska A, Shynkaruk O, Melnik V. The study of functional and technological properties of vegetarian ice cream. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2023 Feb. 27 [cited 2023 Mar. 30];17:110-21. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1798