1.
Zhuk Y, Zaritskyi R, Dreval D, Derkach S, Kovpak V, Masalovych Y, Ochkolyas O, Bazyvoliak S, Antypov Y, Kharsika I. Antimicrobial susceptibility of mastitis pathogens of dairy cows in Ukraine. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Mar. 4];16:688-704. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1791