1.
Zheplinska M, Vasyliv V, Shynkaruk V, Khvesyk J, Yemtcev V, Mushtruk N, Rudyk Y, Gruntovskyi M, Tarasenko S. The use of vapor condensation cavitation to increase the activity of milk of lime in sugar beet production. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2022 Aug. 5 [cited 2022 Nov. 30];16:463-72. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1781