1.
Honchar V, Iakubchak O, Shevchenko L, Midyk S, Korniyenko V, Kondratiuk V, Rozbytska T, Melnik V, Kryzhova Y. The effect of astaxanthin and lycopene on the content of fatty acids in the yolks of chicken eggs under different storage regimes. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2022 Aug. 5 [cited 2022 Oct. 6];16:473-89. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1774