1.
Tokysheva G, Makangali K, Uzakov Y, Kakimov M, Vostrikova N, Baiysbayeva M, Mashanova N. The potential of goat meat as a nutrition source for schoolchildren. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2022 Jul. 10 [cited 2022 Oct. 3];16:398-410. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1763