1.
Holembovska N, Tyshchenko L, Slobodyanyuk N, Israelian V, Kryzhova Y, Ivaniuta A, Pylypchuk О, Menchynska A, Shtonda O, Nosevych D. Use of aromatic root vegetables in the technology of freshwater fish preserves. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2021 Apr. 28 [cited 2022 Jul. 2];15:296-305. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1581