1.
Prytulska N, Motuzka I, Koshelnyk A, Motuzka O, Yashchenko L, Jarossová M, Krnáčová P, Wyka J, Malczyk E, Habánová M. Сonsumer preferences on the market of plant-based milk analogues. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2021 Feb. 28 [cited 2024 May 24];15:131-42. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1485