1.
Yatsenko O, Yushchenko N, Kuzmyk U, Pasichnyi V, Kochubei-Lytvynenko O, Frolova N, Korablova O, Mykoliv I, Voitsekhivskyi V. Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2020 Jul. 28 [cited 2024 May 27];14:443-50. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1283