1.
Slozhenkina MI, Gorlov IF, Kryuchkova VV, Serkova AE, Ryaskova AD, Belik SN. Vegetable ingredient in cheese product. Potr. S. J. F. Sci. [Internet]. 2019 Dec. 28 [cited 2023 Jan. 27];13(1):1018-25. Available from: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1207