Kuznetsova, Elena, Elena Klimova, Dmitry Uchasov, Natalia Yarovan, Svetlana Motyleva, Ján Brindza, Natalya Berezina, Tatyana Bychkova, Vera Gavrilina, and Gennadii Piyavchenko. “Assessment of Antioxidant Properties of Grain Concentrate and Oxidant-Antioxidant Status Pigs After Its Inclusion in Ration Feeding”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 12, no. 1 (November 27, 2018): 735–743. Accessed July 24, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/981.