Tokysheva, Gulzhan, Kadyrzhan Makangali, Yasin Uzakov, Mukhtarbek Kakimov, Natalya Vostrikova, Meruert Baiysbayeva, and Nurbibi Mashanova. “The Potential of Goat Meat As a Nutrition Source for Schoolchildren”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (July 10, 2022): 398–410. Accessed October 3, 2022. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1763.