Vlasenko, Irina, Valentyna Bandura, Tetyana Semko, Larisa Fialkovska, Olga Ivanishcheva, and Vladyslav Palamarchuk. “Innovative Approaches to the Development of a New Sour Milk Product”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (October 28, 2021): 970–981. Accessed March 4, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1688.