Prytulska, Nataliia, Iuliia Motuzka, Anna Koshelnyk, Olena Motuzka, Ludmila Yashchenko, Malgorzata Jarossová, Paulína Krnáčová, Joanna Wyka, Ewa Malczyk, and Marta Habánová. “Сonsumer Preferences on the Market of Plant-Based Milk Analogues”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (February 28, 2021): 131–142. Accessed April 17, 2024. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1485.