Shanina, Olga, Sergii Minchenko, Tetyana Gavrysh, Yuriy Sukhenko, Vladyslav Sukhenko, Volodimyr Vasyliv, Natalia Miedviedieva, Mikhailo Mushtruk, Myroslav Stechyshyn, and Tatyana Rozbytska. “Substantiation of Basic Stages of Gluten-Free Steamed Bread Production and Its Influence on Quality of Finished Product”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (April 28, 2020): 189–201. Accessed December 11, 2023. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1200.