Kuznetsova, E. ., E. . Klimova, D. . Uchasov, N. . Yarovan, S. . Motyleva, J. . Brindza, N. . Berezina, T. . Bychkova, V. . Gavrilina, and G. . Piyavchenko. “Assessment of Antioxidant Properties of Grain Concentrate and Oxidant-Antioxidant Status Pigs After Its Inclusion in Ration Feeding”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 12, no. 1, Nov. 2018, pp. 735-43, doi:10.5219/981.