Omelchun, Y., L. Shevchenko, M. Voynalovich, O. Savchenko, N. Hryshchenco, G. Tkach, O. Androshchuk, O. Drachuk, M. Kozii, H. Rzhevskyi, and Y. Slyva. “Effects of Pesticides on Bee Populations and Safety of Bee Honey in Ukraine”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 17, Oct. 2023, pp. 801-15, doi:10.5219/1914.