Piddubnyi, V., I. Stadnyk, O. Kravets, A. Chahaida, T. Hushtan, L. Kahanets-Havrylko, I. Karpovych, O. Tupitska, T. Kostiuk, and T. Rozbytska. “Characteristics of Mucous-Forming Polysaccharides Extracted from Flax Seeds”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 17, Aug. 2023, pp. 677-93, doi:10.5219/1900.