Ustymenko, I., L. Bal-Prylypko, M. Nikolaenko, A. Ivaniuta, N. Tverezovska, I. Chumachenko, O. Pylypchuk, T. Rozbytska, M. Gruntovskyi, and V. Melnik. “Development of Sour Cream With Vegetable Oils Using a Food Emulsion Stabilised by an Emulsifying Complex”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 17, Mar. 2023, pp. 159-6, doi:10.5219/1849.