Zhuk, Y., R. Zaritskyi, D. Dreval, S. Derkach, V. Kovpak, Y. Masalovych, O. Ochkolyas, S. Bazyvoliak, Y. Antypov, and I. Kharsika. “Antimicrobial Susceptibility of Mastitis Pathogens of Dairy Cows in Ukraine”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 16, Oct. 2022, pp. 688-04, doi:10.5219/1791.