Tokysheva, G., K. Makangali, Y. Uzakov, M. Kakimov, N. Vostrikova, M. Baiysbayeva, and N. Mashanova. “The Potential of Goat Meat As a Nutrition Source for Schoolchildren”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 16, July 2022, pp. 398-10, doi:10.5219/1763.