Makarenko, A., M. Mushtruk, N. Rudyk-Leuska, Kononenkо R., P. Shevchenko, M. Khyzhniak, V. Martseniuk, G. Kotovska, Klymkovetskyі A., and J. Glebova. “Investigation of Internal Organs and Additive Tissue of Hybrid Hypophthalmichthys (Hypophthalmichthys spp.) As a Promising Raw Material for the Production of Dietary Nutritional Products”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 16, Aug. 2022, pp. 411-30, doi:10.5219/1760.