Holembovska, N. ., L. . Tyshchenko, N. . Slobodyanyuk, V. Israelian, Y. . Kryzhova, A. . Ivaniuta, Pylypchuk О. ., A. . Menchynska, O. . Shtonda, and D. . Nosevych. “Use of Aromatic Root Vegetables in the Technology of Freshwater Fish Preserves”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 15, Apr. 2021, pp. 296-05, doi:10.5219/1581.