Prytulska, N. ., I. Motuzka, A. Koshelnyk, O. Motuzka, L. Yashchenko, M. Jarossová, P. Krnáčová, J. . Wyka, E. . Malczyk, and M. . . Habánová. “Сonsumer Preferences on the Market of Plant-Based Milk Analogues”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 15, Feb. 2021, pp. 131-42, doi:10.5219/1485.