Yatsenko, O., N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, O. Korablova, I. Mykoliv, and V. Voitsekhivskyi. “Research of Milk Fat Oxidation Processes During Storage of Butter Pastes”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 14, July 2020, pp. 443-50, doi:10.5219/1283.