Slozhenkina, M. I. ., I. F. Gorlov, V. V. . Kryuchkova, A. E. Serkova, A. D. . Ryaskova, and S. N. . Belik. “Vegetable Ingredient in Cheese Product”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 13, no. 1, Dec. 2019, pp. 1018-25, doi:10.5219/1207.