Shanina, O., I. . Galyasnyj, T. . Gavrysh, K. . Dugina, Y. . Sukhenko, V. Sukhenko, N. Miedviedieva, M. Mushtruk, T. . Rozbytska, and N. . Slobodyanyuk. “Development of Gluten-Free Non-Yeasted Dough Structure As Factor of Bread Quality Formation”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 13, no. 1, Dec. 2019, pp. 971-83, doi:10.5219/1201.