[1]
M. I. . Slozhenkina, I. F. Gorlov, V. V. . Kryuchkova, A. E. Serkova, A. D. . Ryaskova, and S. N. . Belik, “Vegetable ingredient in cheese product”, Potr. S. J. F. Sci., vol. 13, no. 1, pp. 1018–1025, Dec. 2019.