Zaritskyi, R., Zhuk, Y., Kovpak, V., Derkach, S., Masalovych, Y., Mazur, V., Cheverda, I., Svyrydenko, N., Drachuk, I. and Zhurenko, V. (2023) “Monitoring the spread of leptospirosis agent as one of the reasons of low-quality milk”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, pp. 833–843. doi: 10.5219/1918.