Omelchun, Y., Shevchenko, L., Voynalovich, M., Savchenko, O., Hryshchenco, N., Tkach, G., Androshchuk, O., Drachuk, O., Kozii, M., Rzhevskyi, H. and Slyva, Y. (2023) “Effects of pesticides on bee populations and safety of bee honey in Ukraine”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, pp. 801–815. doi: 10.5219/1914.