Ustymenko, I., Bal-Prylypko, L., Nikolaenko, M., Ivaniuta, A., Tverezovska, N., Chumachenko, I., Pylypchuk, O., Rozbytska, T., Gruntovskyi, M. and Melnik, V. (2023) “Development of sour cream with vegetable oils using a food emulsion stabilised by an emulsifying complex”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, pp. 159–169. doi: 10.5219/1849.