Bal-Prylypko, L., Nikolaenko, M., Volkhova, T., Holembovska, N., Tyshchenko, L., Ivaniuta, A., Israelian, V., Menchynska, A., Shynkaruk, O. and Melnik, V. (2023) “The study of functional and technological properties of vegetarian ice cream”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, pp. 110–121. doi: 10.5219/1798.