Tokysheva, G., Makangali, K., Uzakov, Y., Kakimov, M., Vostrikova, N., Baiysbayeva, M. and Mashanova, N. (2022) “The potential of goat meat as a nutrition source for schoolchildren”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, pp. 398–410. doi: 10.5219/1763.