Makarenko, A., Mushtruk, M., Rudyk-Leuska, N., Kononenkо R., Shevchenko, P., Khyzhniak, M., Martseniuk, V., Kotovska, G., Klymkovetskyі A. and Glebova, J. (2022) “Investigation of internal organs and additive tissue of hybrid hypophthalmichthys (Hypophthalmichthys spp.) as a promising raw material for the production of dietary nutritional products”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, pp. 411–430. doi: 10.5219/1760.