Satayeva, Z., Tayeva, A., Rskeldiyev, B., Zhaksylykova, G. and Akhmetova, N. (2022) “Nutrition of older adults in the Republic of Kazakhstan”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, pp. 244–257. doi: 10.5219/1747.