Holembovska, N. ., Tyshchenko, L. ., Slobodyanyuk, N. ., Israelian, V., Kryzhova, Y. ., Ivaniuta, A. ., Pylypchuk О. ., Menchynska, A. ., Shtonda, O. . and Nosevych, D. . (2021) “Use of aromatic root vegetables in the technology of freshwater fish preserves”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, pp. 296–305. doi: 10.5219/1581.