Prytulska, N. ., Motuzka, I., Koshelnyk, A., Motuzka, O., Yashchenko, L., Jarossová, M., Krnáčová, P., Wyka, J. ., Malczyk, E. . and Habánová, M. . . (2021) “Сonsumer preferences on the market of plant-based milk analogues”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, pp. 131–142. doi: 10.5219/1485.