Kovalyshyna, H. ., Dmytrenko, Y. ., Tonkha, O. ., Makarchuk, O. ., Demydov, O. ., Humenyuk, O. ., Kozub, N. ., Karelov, A. ., Sozinov, I. and Mushtruk, M. (2020) “Diversity of winter common wheat varieties for resistance to leaf rust created in the V. M. Remeslo myronivka institute of wheat”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, pp. 1001–1007. doi: 10.5219/1447.