Yatsenko, O., Yushchenko, N., Kuzmyk, U., Pasichnyi, V., Kochubei-Lytvynenko, O., Frolova, N., Korablova, O., Mykoliv, I. and Voitsekhivskyi, V. (2020) “Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, pp. 443–450. doi: 10.5219/1283.