Slozhenkina, M. I. ., Gorlov, I. F., Kryuchkova, V. V. ., Serkova, A. E., Ryaskova, A. D. . and Belik, S. N. . (2019) “Vegetable ingredient in cheese product”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), pp. 1018–1025. doi: 10.5219/1207.