Gorlov, I., Slozhenkina, M., Mosolov, A., Baranikov, V., Nikolaev, D., Chernyak, A., Sherstyuk, B. and Krotova, O. (2020) “Nutritional and biological value of pork obtained from animals fed with lysine and methionine”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, pp. 112–117. doi: 10.5219/1192.