Kuznetsova, Elena, Elena Klimova, Dmitry Uchasov, Natalia Yarovan, Svetlana Motyleva, Ján Brindza, Natalya Berezina, Tatyana Bychkova, Vera Gavrilina, and Gennadii Piyavchenko. 2018. “Assessment of Antioxidant Properties of Grain Concentrate and Oxidant-Antioxidant Status Pigs After Its Inclusion in Ration Feeding”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 12 (1):735-43. https://doi.org/10.5219/981.