Kizatova, Marzhan Yerzhanovna, Alibek Omirserikuly Baikenov, Kadyrbek Aslanbekovich Baigenzhinov, Zhazira Amangeldykyzy Yessimova, and Alibi Gabitovich Zhusipov. 2022. “The Mathematical Model of Drying Melon Pulp by the Convective Method”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (November):721-32. https://doi.org/10.5219/1788.