Zharylkasynova, Zhuldyz, Galiya Iskakova, Meruyet Baiysbayeva, Assel Izembayeva, and Anton Slavov. 2022. “The Influence of Beet Pectin Concentrate and Whole-Ground Corn Flour on the Quality and Safety of Hardtacks”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (September):603-21. https://doi.org/10.5219/1780.