Tokysheva, Gulzhan, Kadyrzhan Makangali, Yasin Uzakov, Mukhtarbek Kakimov, Natalya Vostrikova, Meruert Baiysbayeva, and Nurbibi Mashanova. 2022. “The Potential of Goat Meat As a Nutrition Source for Schoolchildren”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (July):398-410. https://doi.org/10.5219/1763.