Makarenko, Alina, Mikhailo Mushtruk, Rudyk-Leuska Nataliіa, Kononenkо Ruslan, Petro Shevchenko, Melania Khyzhniak, Vadym Martseniuk, Ganna Kotovska, Klymkovetskyі Anton, and Julia Glebova. 2022. “Investigation of Internal Organs and Additive Tissue of Hybrid Hypophthalmichthys (Hypophthalmichthys spp.) As a Promising Raw Material for the Production of Dietary Nutritional Products”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (August):411-30. https://doi.org/10.5219/1760.